«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ» ЖУРНАЛЫНДА ЖАРИЯЛАУ ҮШІН ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Журналға мақалалар дайындау кезінде келесі ережелерді басшылыққа алуды ұсынамыз:

Мақала ГОСТ 7.5 сәйкес қатаң түрде жасалуы керек.-98 «Журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңес (1998 жылғы 28 мамырдағы № 1:3-98 хаттама) қабылдаған жарияланатын материалдарды, сондай-ақ ГОСТ 7.1 бойынша библиографиялық тізімдерді баспаға ресімдеу.-2003» Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңес қабылдаған (2003 жылғы 2 шілдедегі № 12 хаттама).

Мақаланы жариялау үшін әрбір автор дербес құжаттар түрінде ұсынуға міндетті:

1. Мақала материалдары-автордың (- лердің) тегі мен аты-жөнін, мақаланың атауын, аннотация мен түйінді сөздерді қоса алғанда, мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі мәтін, жарияланым тілдеріндегі, ағылшын тіліндегі әдебиет және транслитерация, атаулары бар суреттер мен кестелер word форматында бір файлмен ресімделеді;

2. Авторлар туралы мәліметтер, келесі элементтерді қамту керек:

– аты, әкесінің аты және тегі;

– ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі;

– лауазымы немесе мамандығы;

– мамандық, шифр;

– жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның, елді мекеннің атауы, мекенжайы);

– елдің атауы (шетелдік авторлар үшін);

– электрондық мекенжайы (e-mail);

– телефон.

Жариялауға ұсынылған материалдар келесі талаптарды қанағаттандыруы керек:

Мақаланың көлемі 8-12 бет, Times New Roman қарпі – 11, жиектері – парақтың барлық жағынан 2,5 см, абзац – 1,0, жоларалық интервал – 1.

Материалдарды жариялау элементтерінің реттілігі келесідей:

1 ӘОЖ (УДК) және МТНТИ (МРНТИ) индексі (ғылыми кітапханаларда немесе Интернетте еркін қол жетімді индекстеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес) https://grnti.ru));

2 Авторлар туралы мәліметтер (тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орындалған мекеменің толық атауы, қаласы, елі көрсетіле отырып), барлық жарияланым авторларының мекенжайлары (оның ішінде негізгі авторы көрсетіле отырып);

Жарияланатын материалдың атауы (бас әріптермен, жартылай қалың, 11 пункт кегль, Times New Roman гарнитурасы, Times New Roman к ЕК, абзац орталықтанған), оның ішінде ағылшын тілінде; Әрбір автордың он алты таңбалы ORCID ID болуы міндетті!

3 Аннотация 150-300 сөз (жарияланатын материал мәтінінің тілінде және ағылшын тілінде, сондай-ақ орыс немесе қазақ тілдеріндегі «әдебиет тізімі» бөлімінен кейін беріледі);

4 Кілт сөздер (курсив) кілт сөздер саны: 5-тен 10-ға дейін;

5 Мақала мәтіні. Ғылыми мақаланың мәтіні негізгі ережелерді, кіріспені, материалдар мен әдістерді, нәтижелерді, талқылауды, қорытындыны, қаржыландыру туралы ақпаратты (болған жағдайда), әдебиеттер тізімін қамтиды. Әрбір түпнұсқа мақалада (әлеуметтік-гуманитарлық бағытты қоспағанда) зерттеу нәтижелерінің жаңғыртылуы қамтамасыз етіледі, жабдықтар мен материалдардың шығу тегі, деректерді статистикалық өңдеу әдістері және жаңғыртуды қамтамасыз етудің басқа да тәсілдері көрсетіле отырып, зерттеу әдістемесі сипатталады.

Негізгі мәтіннің құрылымы:

– Кіріспе кез-келген мақала үшін міндетті бөлім болып табылады. Мақаланың осы бөлігінде зерттеу пәні ашылады, зерттеу мәселесі/мәселесі қойылады немесе зерттеу мақсаты тұжырымдалады, зерттеу гипотезасы негізделеді (егер бар болса). Осы зерттеуді жүргізудің қажеттілігі мен маңыздылығын түсіндіру қажет (зерттеудің белгіленген проблемасын шешу). Мақала аясында тек бір зерттеу мақсатымен/гипотезасымен/проблемасымен жұмыс істеуге болады.

– Зерттеу материалдары мен әдістері. Бұл бөлімде пайдаланылған материалдар мен зерттеу әдістері барынша егжей-тегжейлі сипатталады. Пайдаланылған әдістер мен материалдардың нақты және егжей-тегжейлі сипаттамасы, үлгінің сипаттамасы және т.б. алынған нәтижелердің сенімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

– Зерттеу нәтижелері. Бұл бөлімде сипатталған әдіснамаға сүйене отырып, зерттеу барысында алынған объективті мәліметтер ұсынылуы керек. Авторлық зерттеудің нәтижелері барынша толық ұсынылуы тиіс.

– Қорытынды. Бұл бөлім нәтижелерді талдау негізінде тұжырымдарды тұжырымдауды қамтиды. Қорытынды толық мәтінмен жазылады, ешқандай жағдайда тізім емес.

– Алғыс. Мұнда зерттеу гранттарын немесе қаржылық қолдаудың басқа түрлерін (және қажет болған жағдайда олардың көздерін) атап өту керек. Содан кейін зерттеуді ұйымдастыруға және жүргізуге көмектескен мамандарға немесе мекемелерге Алғыс айту керек. Қолжазбаларды қарауға және қабылдауға қатысқан адамдарға, яғни рецензенттерге, редакторларға, сондай-ақ журналдың редакциялық алқасының мүшелеріне алғыс білдірмеу керек.

6 Әдебитеттер тізімі. МЕМСТ 7.1-2003 “Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері” (кемінде 20 атау), сілтемелер мәтінде аталуына қарай орналастырылады. Қазақ тілінде Пайдаланылған әдебиеттер тізімі латын графикасына негізделген қазақ тілінің әліпбиіне сәйкес, орыс тілінде BGN/PCGN стандарты бойынша ресімделеді.

Пайдаланылған әдебиеттер мақала мәтінінде аталу ретімен келтіріледі және квадрат жақшалармен ресімделеді, мысалы: [1]. Мәтіндегі әдебиетке бірінші сілтеменің нөмірі [1], екіншісі – [2] және т.б. рет-ретімен болуы тиіс. Кітаптағы нәтижеге сілтеме жасаған кезде оның әдебиеттер тізіміндегі нөмірі және (үтір арқылы) осы нәтиже жарияланған беттің нөмірі көрсетіледі, мысалы: [7, 157-бет]. Бірнеше көздерден алынған нәтижелерге сілтеме жасағанда, әдебиеттер тізіміндегі сандар үтірмен нүкте арқылы жазылады, мысалы: [7, 157-бет; 8].

Пайдаланылған әдебиеттер өзекті болуы керек, яғни соңғы 5-7 жылда жарияланған (іргелі еңбектер мен материалдардан басқа; кемінде 70%).

Web of Science және/немесе Scopus деректер базасынан алынған өзекті шетел әдебиеті соңғы 15-20 жылдағы тізімдегі позициялардың жалпы санының кемінде 30% – ын алуы тиіс.

Тізімнің барлық позицияларына мақала мәтінінде сілтеме болуы керек және керісінше – барлық аталған әдебиеттер әдебиеттер тізімінде көрсетілуі керек. Кем дегенде 20-22 көзді пайдалану ұсынылады. “References” бөлімі үшін орыс мәтінін латиницаға транслитерациялауды сайттағы бағдарламаны пайдалана отырып, Тегін жүзеге асыруға болады http://www.translit.ru  / немесе http://translit-online.ru

Бұл аудармашы қазақ әліпбиінің ерекше әріптерінің транслитерациясын жүргізбейді. Мұнда қазақ мәтінін транслитерациялағаннан кейін ережелерді басшылыққа ала отырып, түзетулер енгізу керек:

әғңөүұқі
агпоууkЯ

Графикалық материал мәтінге еніп, графикалық редакторда жасалуы керек. Сурет астындағы қолдар барлық белгілерді көрсете отырып келтіріледі. Реті бойынша нөмірленген кестелердің тақырыптары болуы тиіс (кестелер – 5-тен көп емес, суреттер – 5-тен көп емес).

Формулалар санын азайту керек (10-нан аспайды). Формулалар Mathtype бағдарламасында немесе Microsoft Equation көмегімен теріледі және мақала бойы бірдей стильде орындалуы керек.

Редакция мақаланы әдеби және стилистикалық өңдеумен айналыспайды.

Мақала мазмұнына Автор жауапты.

Талаптарды бұза отырып ресімделген мақалалар жарияланымға қабылданбайды және авторларға қайтарылады.

! Қажет болған жағдайда мақала авторға қайтарылады:

– плагиаттан 1 реттен артық асырмау бойынша;

– ресімдеу бойынша 2 реттен артық емес (дұрыстауға 2 рет жіберілген және талаптарды бұза отырып ресімделген мақалалар жариялауға қабылданбайды);

Қосымша 1

МАҚАЛА ҮЛГІСІ

УДК 639.2.3

МРНТИ 69.25.01, 69.25.14

ПРОБЕЛ

Иванов Ким Тахирович, магистр биологических наук, https://orcid.org/ 0000-0002-2658-9020

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»,
г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, info@ffirpc.kz

Казлов Роман Тимурович, магистр биологических наук, https://orcid.org/ 0000-0002-2665-9050

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»,
г. Уральск, ул. Жангир хана 51, 090009, Казахстан, info@lklirpc.kz

ПРОБЕЛ

Ivanov Kim Takhirovich., Master of Biological Sciences, https://orcid.org/ 0000-0002-2658-9020

NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, info@ffirpc.kz

Kozlov Roman Timorovich, Master of Biological Sciences, https://orcid.org/ 0000-0002-2665-9050

NJSC «West Kazakhstan Agrarian and Technical University named after Zhangir khan», Uralsk, st. Zhangir khan 51, 090009, Kazakhstan, info@lklirpc.kz

Әрбір авторға арналған автор (лар) туралы ақпарат жарияланым тілінде және ағылшын тілінде:

Авторлардың деректері (ТАӘ) қысқартусыз толық көрсетіледі

Ғылыми дәрежесі, атағы, он алты таңбалы ORCID ID толық көрсетіледі

Жұмыс немесе оқу орны, қала, ел

Барлық жарияланым авторларының E-mail электрондық адресі

ПРОБЕЛ

ВОСПРОИЗВОДСТВО САЗАНА (CYPRINUS CARPIO) ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ ПРОМЫСЛОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ВОДОЕМОВ КАЗАХСТАНА

REPRODUCTION OF CARP (CYPRINUS CARPIO) FOR THE PRESERVATION AND REPLENISHMENT OF THE COMMERCIAL NUMBER OF WATER BODIES OF KAZAKHSTAN

Мақаланың жарияланым тіліндегі және ағылшын тіліндегі атауы

ПРОБЕЛ

Аннотация

жарияланым тілінде, 150-ден 300 сөзге дейін – “Аннотация”; қазақ тілінде – “Түйін”; ағылшын тілінде – “Annotation”.

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

ПРОБЕЛ

ANNOTATION 150-ден 300 сөзге дейін

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

ПРОБЕЛ

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

Key words: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

Мақала құрылымындағы “Кілт сөздер”, ағылшын тілінде – “Key words” форматына сәйкес болуы тиіс.

5-тен 10 сөзге дейін

ПРОБЕЛ

Введение. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Материалы и методы исследований. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Результаты и их обсуждение. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

ПРОБЕЛ

Рисунок 1 – Посадка личинок сазана (Cyprinus carpio) в выростной пруд

! суреттер / диаграммалар атауларының жазылуы

ПРОБЕЛ

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

ПРОБЕЛ

Таблица 1 – Динамика удельного веса производственной инфраструктуры в структуре основных средств ЗКО за 2009-2014 гг. (в %)

! кесте атауларының жазылуы

    
    
    
    
    
    

ПРОБЕЛ

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

ПРОБЕЛ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ кем дегенде 20 дерек көзі

Әдебиеттер тізімін нөмірлеу араб цифрымен нүктесіз:

1

2

3

4

…..

20

ПРОБЕЛ

REFERENCES

1

2

3

4

…..

20

ПРОБЕЛ

ТҮЙІН 150ден 300 сөзге дейін

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

ПРОБЕЛ

Қосымша 2

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Негізгі автор
Тегі, аты-жөні (толықтай)  Текст текст
Ұйымның аты (толықтай)Текст текст
Қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағыТекст текст
Мамандығы, шифр 
Қосымша авторлар барлығына толтырылады
Тегі, аты-жөні (толықтай)  Текст текст
Ұйымның аты (толықтай)Текст текст
Қызметі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағыТекст текст
Мамандығы, шифр 
Мақаланың тақырыбыТекст текст
Секцияның тақырыбыАуыл шаруашылығы ғылымдары   06.02. – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
Мекен жай, телефон, еmail  Текст текст 8(777)060-64-33, aru_kyz_90@mail.ru
Жарнасының төленуі жөнінде түбіртек  +

Заполняется на языке публикации. Если статья на английском языке, то на русском или государственном языках.

090009, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51
  • Ректор қабылдауы:8 (7112) 50 13 74
  • Кеңсе:8 (7112) 52 21 00
  • Қабылдау комиссиясы:8 (7112) 50 24 01
  • Е-мейл:zapkazatu@wkau.kz
Жаңалықтарға жазылу